Skip links
PRIVACYSTATEMENT
Vijf en jouw privacy
PRIVACYSTATEMENT

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te respecteren en beschermen. In dit privacystatement laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen, wanneer we dat doen en waarom we dit doen.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Vijf is een organisatie voor zorg en welzijn in Limburg. Als Verantwoordelijke zal Vijf persoonsgegevens van u verwerken. Om de grootste zorgvraag in Limburg te kunnen beantwoorden werkt Vijf nauw samen met de vier organisaties PSW, Wel.kom, De Zorggroep en VIGO-Vincent van Gogh die gezamenlijk Vijf hebben opgericht. Om u de beste zorg te verlenen is er een gezamenlijk systeem waar de genoemde vier oprichters de relevante stukken kunnen zien om u van passende ondersteuning te kunnen voorzien. Mocht er specialistische zorg nodig zijn buiten de vier oprichters van Vijf dan zal dit gebeuren conform wet- en regelgeving omtrent privacy en informatiebeveiliging. Vijf blijft verantwoordelijk voor een goede uitvoering van uw zorgvraag. Persoonsgegevens die van cliënten verkregen worden zullen niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen bewaard worden en niet langer dan strikt noodzakelijk.

Dit privacystatement is van toepassing op de diensten van Vijf. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit privacystatement te accepteren.

2. Welke gegevens verwerken wij?

Cliënten die zorg of ondersteuning krijgen via Vijf kunnen de volgende persoonsgegevens gevraagd worden:

 • Identificatiegegevens zoals BSN-nummer;
 • Naam, adres, postcode, woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Burgerlijke staat;
 • Registratienummer;
 • Verzekeringsgegevens: ziekenfonds en -nummer of particuliere ziektekostenverzekeraar en polisnummer);
 • Allerhande gegevens met betrekking tot aandoeningen/mogelijkheden;
 • Gegevens over overige hulpverlening waaronder artsen;
 • Informatie over gezinssituatie zoals dat van (pleeg)ouders, samenstelling gezin, (gezins)voogd, bewindvoerder, curator, wettelijk vertegenwoordiger en/of contactpersoon binnen het gezin;
 • Gegevens over indicaties, waaronder, PGB vanuit de WMO;
 • Uw toestemming zodat Vijf een geschikte zorgaanbieder voor u kan vinden als dit buiten ons bestaande aanbod valt. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken en wij zullen u duidelijk uitleggen wat dit inhoudt.

 

Financiële en administratieve gegevens:

 • Administratieve gegevens betreffende betaling van de eigen bijdrage;
 • Bank- en/of girorekeningnummer;
 • Uren verleende zorg.

 

Gegevens kunnen worden verkregen door:

 • Betrokkene zelf of de wettelijke vertegenwoordiger(s);
 • Gebruikers van de overige door de verantwoordelijke ingestelde registraties.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Registreren van gegevens van betrokkenen zal uitsluitend plaatsvinden in dienst van:

 • Goede uitvoering van zorg-, hulp- en dienstverlening die door Vijf wordt aangeboden;
 • Vastlegging en beschikbaar stellen van gegevens die (ook) verkregen zijn door de persoonsregistratie voor een doelmatig beleid en beheer door Vijf;
 • Stimulering van een constante kwaliteitscontrole;
 • Financieel afhandelen van geboden zorg aan betrokkene en verantwoorden aan diens zorgverzekeraar conform wet- en regelgeving;
 • Evaluatie en onderzoek van dienstverlening van Vijf in samenwerking met de opdrachtgever (KPI-rapportage bevat geen persoonsgegevens).

 

Gebruikers van uw persoonsgegevens (als dat nodig is):

 • Cliëntenadministratie;
 • Gebiedsteams;
 • Professionals (leefcoach);
 • De (sub)verwerkers (o.a. CARE4);
 • Zorgaanbieders, vrijwilligers, contactpersonen van de vier organisaties van Vijf of andere ingehuurde krachten die betrokken zijn bij de dienst-, zorg- en hulpverlening aan de cliënten;
 • Directie;
 • Derden hebben alleen toegang indien dit door wet- en regelgeving vereist wordt.

4. Hoe gaan wij om met de beveiliging van gegevens?

Werkwijze persoonsregistratie

Als u een vraag heeft kunt u bellen/mailen/appen/binnenlopen of op een andere manier contact zoeken met de gebiedsteam. Zodoende zullen er vaak persoonsgegevens van u verwerkt worden. Vervolgens kan een gebiedsteam uw persoonsgegevens gebruiken om doorverwezen te worden naar de juiste ondersteuning.  Er kan ook een leefcoach in beeld komen die het ondersteuningsplan mee opstelt en uitvoert. Ons systeem voor persoonsregistratie is grotendeels geautomatiseerd en deels handmatig door bijvoorbeeld telefoonaantekeningen. Om voor u de beste zorg te leveren wordt voor uw registratie gebruik gemaakt door de zojuist genoemde gebruikers. Ieder zijn zij verantwoordelijk voor een juiste vastlegging, raadpleging en het bewaren van de dossiers die gebruikt kunnen worden voor de taakuitoefening.  Persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden als dit noodzakelijk is in het kader van een specifieke taakuitoefening zoals het verlenen van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, forensische zorg, verpleging dan wel een andere vorm van zorg. Persoonsregistratie is voor onbepaalde tijd ingesteld maar u kunt altijd vragen om dit te verkorten.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Om uw gegevens goed en veilig te verwerken zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Alle medewerkers en vrijwilligers die voor Vijf werkzaamheden verrichten hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.;
 • Per soort zorg is een autorisatie toegepast naar functiegroepen;
 • Toegang tot cliëntenadministratie is extra beveiligd door tweefactorauthenticatie;
 • Firewall geïnstalleerd tegen inbraak in onze computers;
 • Onze computers zijn beveiligd met wachtwoorden en daarna nog een extra authenticatie;
 • Papieren versies met cliëntgegevens worden achter slot en grendel bewaard;
 • Vernietiging van papier met persoonsgegevens zullen door een professionele versnipperaar of door een archiefvernietigingsbedrijf vernietigd worden.

5. Grondslagen verwerking

Vijf verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de levering van de beste zorg is de grondslag vaak een wettelijke verplichting zoals de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Mocht er zonder een indicatie een dienst verleend worden via Vijf dan gaat dit op vrijwilligheid van de betrokkene en is de grondslag toestemming dat goed uitgelegd zal worden en te allen tijde ingetrokken kan worden door u.

6. Delen van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of als wij dit verplicht zijn op grond van de wet. Met onze leveranciers maken wij contractuele afspraken om de door ons gedeelde gegevens goed te beschermen.

Categorieën van personen of instanties aan wie uw persoonsgegevens verstrekt kunnen worden:

7. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Medewerkers, vrijwilligers en aanverwante zorgverleners van Vijf kunnen toegang hebben tot uw gegevens. Dit zal alleen gebeuren voor zover ze bevoegd zijn vanuit hun functie om bepaalde gegevens in te zien om u de beste zorg te kunnen verlenen. Elke zorgverlener tekent bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast worden onze medewerkers tijdens een interne basistraining bewust gemaakt van het belang van privacy en informatiebeveiliging.

8. Rechten betrokkenen

Van betrokkenen die gebruik willen maken van Vijf kunnen de volgende rechten gebruiken conform de AVG:

 • Recht van inzage (artikel 15 AVG):

Op elk moment heeft u recht op informatie over wat wij precies met uw persoonsgegevens doen en om hier invloed op uit te oefenen;

 • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG):

Bij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door ons te laten rectificeren respectievelijk aan te laten vullen;

 • Recht op vergetelheid/verwijdering (artikel 17 AVG):

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen uit onze systemen. Uitzondering hierop kan bijvoorbeeld zijn als Vijf persoonsgegevens moet verwerken om een wettelijke verplichting na te komen zoals fiscale verantwoording;

 • Recht op beperking van verwerking (artikel 18 AVG):

U heeft het recht om aan het gebruik van uw persoonsgegevens beperkingen te stellen als er aan bepaalde criteria wordt voldaan;

 • Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG):

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht een kopie te krijgen van gegevens die u aan ons heeft verstrekt en die wij op geautomatiseerde wijze verwerken;

 • Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG):

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als daar een gerechtvaardigd belang voor is.

 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming (artikel 22 AVG):

Zonder menselijke tussenkomst mogen er geen geautomatiseerde besluiten genomen worden met rechtsgevolgen of als betrokkene op een andere manier in aanmerkelijke mate getroffen wordt. Voorbeeld is profilering aan de hand van economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen. Vijf gebruikt geen geautomatiseerde besluitvorming.

Tot slot

Het staat iedere betrokkene vrij om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vijf bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over de AVG of andere zaken over privacy dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) binnen Vijf.

 

OP ZOEK NAAR HULP
OF ONDERSTEUNING?

Geef ons de Vijf!

🍪 Wij verzamelen cookies voor een goede weergave van deze website.
Explore
Drag